Условия за ползване

Последна редакция: 3 май 2011 г.

 

 1. Въведение

  1. Този уебсайт е собственост на и се експлоатира от „Бевъридж Партнърс Уърлдуайд (Юръп) АГ“ [Beverage Partners Worldwide (Europe) AG] (регистрационен номер CH-020.3.021.991-4), със седалище на адрес: „Баслерпарк“, „Мюртшенщрасе“ № 27, Цюрих 8048, Швейцария [Baslerpark, Mürtschenstrasse 27, 8048 Zurich, Switzerland], № за ДДС: 551 179.
  2. За целите на настоящите Условия за ползване, „BPW“, „ние“, „наш“ и „нас“ означава „Бевъридж Партнърс Уърлдуайд (Юръп) АГ“.
  3. Молим ви да прочетете настоящите Условия за ползване внимателно, преди да използвате този уебсайт. Използването на уебсайта от ваша страна означава, че сте съгласни да спазвате настоящите Условия за ползване. Приемате, че когато използвате уебсайта, сте длъжни да спазвате всички публикувани в него допълнителни указания, правила и условия.
  4. Можем да променяме настоящите Условия за ползване по всяко време. Всяка такава промяна влиза в сила незабавно с публикуването на изменените Условия за ползване на този уебсайт. Ако продължите да осъществявате достъп до този уебсайт и да го използвате, съответно ще се смята, че приемате изменените Условия за ползване. Датата на последна актуализация на настоящите Условия за ползване е посочена по-долу.
  5. Личната информация, която ни предоставяте при ползването на този уебсайт, ще се използва в съответствие с нашата политика за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни на РБългария.
 2. Достъп до уебсайта
  1. Можем да променяме информацията, услугите, продуктите, софтуера и други материали на този уебсайт или да го премахнем временно или трайно по всяко време, независимо дали сме ви уведомили за това или не.
  2. Не гарантираме, че този уебсайт ще работи непрекъснато и без смущения и че няма да има грешки в него.
  3. Не гарантираме, че в съдържанието на този уебсайт ще липсват вируси и/или друг програмен код със заразни или разрушителни свойства. Вие носите отговорността да изпълнявате достатъчно процедури и проверки за вируси (включително с антивирусни и други средства за сигурност), за да задоволите конкретните си нужди от безопасност и надеждност на входящите и изходящите данни.
  4. Този уебсайт е разработен с Macromedia Flash и това налага необходимостта браузърът ви да разполага с плъгин за Flash. С цел достъпност е предоставена и обикновена HTML версия. Този уебсайт отговаря на първо приоритетно ниво на достъпност съгласно Указанията за достъпност на уеб съдържание, публикувани от Консорциума на Световната мрежа (W3C). Работим за постигане на второ приоритетно ниво. Този уебсайт е направен така, че да отговаря на следните указания за достъпност:

   ° страниците се показват най-добре при резолюция на екрана 1024 x 768 пиксела;
   ° размерът на шрифта може да се увеличава и намалява чрез менюто „View“ на браузъра ви;
   ° структурата на страниците е представена чрез елементи в антетка;
   ° за целия текст с изключение на този, който е представен като изображение, е използван стилов оформител (style sheet), както и относителни размери на шрифтове;
   ° важната информация, представена в изображения, е налична и в текстова форма;
   ° информацията не се представя само чрез цветове.

   

 1. Използване на уебсайта
  1. Можете да използвате този уебсайт само в съответствие с настоящите Условия за ползване и само за законосъобразни и уместни цели. Приемате да спазвате всички приложими закони, разпоредби и установени практики.
  2. Вие приемате:

   ° да не публикувате, предавате или разпространявате на този уебсайт или чрез него каквато и да е информация, която е зловредна, неприлична, клеветническа, измамна или противозаконна на друго основание или която може да бъде такава;
   ° да не използвате този уебсайт по начин, който причинява или би могъл да причини нарушение на правата на други лица;
   ° да не смущавате или осуетявате експлоатацията или функционирането на този уебсайт и да не правите опити за това;
   ° да не използвате нашите или принадлежащите на свързани с нас дружества или контрагенти имена, търговски марки, слогани и други думи или кодове, идентифициращи този уебсайт, в никакви „метатагове“ или друга информация, използвана от търсачки или други средства за откриване на информация за идентифициране и избор на уебсайтове;
   ° да не качвате, предавате или предоставяте по друг начин чрез или във връзка с този уебсайт каквито и да било вируси, зловредни вирусоподобни програми „компютърни червеи“ или друг програмен код, файлове или програми, които са със зловреден или посегателски характер, които могат да смутят или осуетят експлоатацията или функционирането на този уебсайт или са предназначени за такава цел; и
   ° да не осъществявате и да не се опитвате да осъществявате неправомерен достъп до този уебсайт или която и да е от системите ни, по какъвто и да е начин.
  3. Без това да накърнява каквито и да било други наши права (възникнали по закон или на друго основание), си запазваме правото да ви откажем достъп до този уебсайт, ако преценим (изцяло по свое усмотрение), че сте в нарушение на което и да е от настоящите Условия за ползване.
 2. Точност на информацията
  1. Ще положим всички разумни усилия, за да гарантираме точността на информацията, услугите, продуктите, софтуера и останалите материали, включени от нас на този уебсайт, но не е предвидено същите да се използват като съвет или основание, на което да можете да се позовавате. Не твърдим и не гарантираме, че тези материали са точни, пълни или актуални и — във възможно най-голяма позволена от закона степен — не поемаме отговорност за каквито и да било загуби или вреди, причинени от позоваването на тези материали от вас или което и да е лице, на което представяте тези материали.
 1. Права на интелектуална собственост
  1. Всички търговски марки, авторски права, права върху бази данни и други права на интелектуална собственост във връзка с информацията, услугите, продуктите, софтуера и останалите материали на този уебсайт (както и структурата и дизайнът на този уебсайт), заедно със софтуерния код, на който се базират те, са наша пряка собственост или собственост на нашите лицензодатели. Без предварителното ни писмено позволение нямате право напълно или частично да копирате, променяте, изменяте, публикувате, излъчвате, разпространявате, продавате или пренасяте какъвто и да е материал от този уебсайт или софтуерния код, на който се базира този материал. Освен ако не е изрично предвидено в настоящите Условия за ползване, нищо в тях не ви дава права по отношение на каквато и да е интелектуална собственост, принадлежаща на нас или лицензодателите ни.
  2. Материалите на този уебсайт могат да бъдат изтегляни, отпечатвани или копирани само за ваше собствено, нетърговско ползване, при спазване на условието да не се изменя или заличава никаква информация за авторство, изображение на търговска марка или декларация за авторски права. Приемате, че с изтеглянето на какъвто и да е подобен материал не придобивате никакви права на собственост.
  3. Търговските наименования, търговските марки и марките за услуги на BPW включват, но не се ограничават до: „NESTEA“, „www.nestea.bg" и всички свързани лога. Всички търговски марки и марки за услуги на този уебсайт, които не принадлежат на BPW, са собственост на съответните им притежатели. Притежаваните от BPW търговски наименования, търговски марки и марки за услуги, независимо дали са регистрирани или не, не могат да се използват във връзка с каквито и да било продукти или услуги, които не принадлежат на BPW. Нищо от съдържанието на този уебсайт не може да се тълкува като предоставяне на лиценз или право на ползване на което и да е от търговските наименования, търговските марки или марките за услуги на BPW без изричното ни предварително писмено съгласие.
  4. Всеки софтуер, изтеглен от този уебсайт, се изтегля, инсталира и използва на ваш собствен риск. Възможно е за този софтуер да се прилагат механизмите на САЩ за контрол на износа. Софтуер не може да се тегли и да се изнася или реекспортира по друг начин: а) в (или до гражданин или жител на) Куба, Иран, Северна Корея, Сирия или която и да е друга държава, на която САЩ са наложили ембарго върху стоки; или което и да е лице, включено в Поименния списък с лица от определени държави на Министерството на финансите на САЩ или Таблицата с разпореждания за отказ на Министерството на търговията на САЩ. Като теглите или използвате какъвто и да е софтуер, заявявате и гарантирате, че не сте лице, намиращо се в такава държава или контролирано от нея, нито гражданин или жител на такава държава, както и че не сте включени в посочените списъци.
  5. Ако нарушите настоящите Условия за ползване по какъвто и да е начин, незабавно преставате да се ползвате с дадените ви от тях права.
  6. Ние, както и свързаните с нас лица и контрагенти, имаме правото да използваме и възпроизвеждаме всички материали (включително текст, фотографии, изображения, видео- или звуково съдържание), които споделяте с нас с каквато и да е цел, включително, но не само за разработване, производство, реклама и маркетинг на продукти. Не сме задължени да използваме каквито и да било материали, които споделяте с нас.
  7. За да можем да използваме предоставените от вас материали, потвърждавате, че те са ваше собствено творение, не са клеветнически и не нарушават правата на интелектуална собственост или други права на трети лица, нито законите на държавата, от чиято територия осъществявате достъп до този уебсайт, че имате правото да ни позволите да използваме материалите за посочените по-горе цели, както и че сте получили съгласието на всяко лице, което би могло да бъде разпознато във вашите материали, или съгласието на родителя или настойника на това лице, ако то няма навършени 16 години.
 1. Хипервръзки към този и други уебсайтове
  1. Запазваме си правото по своя преценка да забраним всякакви хипервръзки от друг уебсайт към материали или информация на този уебсайт. Без това да ограничава гореспоменатото право, ако желаете да публикувате хипервръзка към този уебсайт, можете да го сторите само при условие да не правите копие на началната страница на този уебсайт, както и при спазване на следните допълнителни условия:
   1. хипервръзката да не е подвеждаща или измамна и ясно да посочва този уебсайт като своя дестинация;
   2. да не премахвате, изопачавате или променяте по друг начин размера или вида на която и да е наша търговска марка или лого;
   3. да не създавате рамка или каквато и да е друга основаваща се на браузър или на очертани граници среда около този уебсайт;
   4. да не загатвате по никакъв начин, че сме дали одобрението си за каквито и да било продукти или услуги освен собствените си;
   5. да не представяте погрешно отношенията си с нас и да не давате друга невярна или подвеждаща информация за нас;
   6. да не използвате по друг начин която и да е от търговските марки, показани на сайта, без изрично писмено позволение от нас;
   7. да не публикувате такава хипервръзка на уебсайт, който не е ваша собственост; и
   8. никой уебсайт, на който публикувате хипервръзка към този уебсайт, да не съдържа никакво отблъскващо, обидно или противоречиво съдържание, да не е в нарушение на никакви права на интелектуална собственост или други права на което и да е лице и да не нарушава по какъвто и да е начин приложимите закони и разпоредби.
  2. Този уебсайт може да включва връзки към други сайтове. Същите не са одобрени от нас и не носим отговорност за информацията, материалите, продуктите или услугите, които се съдържат в тях или са достъпни чрез тях. Вие осъществявате достъп до тези уебсайтове и ги използвате на свой собствен риск и при спазване на условията за ползване, приложими за тези уебсайтове.
 1. Отговорност
  1. До максималната позволена от закона степен отричаме всички гаранции (изрични и подразбиращи се) във връзка със съдържащите се в този уебсайт информация, услуги, продукти, софтуер и други материали. Информацията, услугите, продуктите, софтуерът и материалите се предоставят „такива, каквито са“, без да се дават никакви гаранции.
  2. В никакъв случай не носим отговорност за каквито и да било преки, непреки, специални, наказателни, назидателни или косвени загуби или щети, произтичащи от достъпа до или използването на този уебсайт или каквато и да е съдържаща се в него информация, включително, но не само пропуснати печалби, приходи, загуба на данни или пропусната употреба, независимо от основанието: нарушение на договор, закононарушение (включително небрежност), продуктова отговорност или друго, дори ако сме били уведомени относно възможността за такива загуби или вреди.
  3. Нищо в настоящите Условия за ползване не изключва или ограничава отговорността ни за причинена по небрежност смърт или телесни повреди или за умишлено измамно представяне на грешна информация, нито каквато и да е друга отговорност, която не може да бъде изключена съгласно законите на държавата, от чиято територия осъществявате достъп до този уебсайт.
 1. Общи разпоредби
  1. Всички официални правни уведомления следва да ни се изпращат на адреса, посочен в края на настоящите Условия за ползване, по електронна поща, с потвърждение по конвенционална поща.
  2. Ако пропуснем да упражним някое свое право, това не означава, че сме се отказали от същото. Вие нямате право да отстъпвате или прехвърляте своите права по настоящите Условия за ползване.
  3. Ако се установи, че някоя част от настоящите Условия за ползване е неприложима по закон, това не засяга останалите части и последните остават в сила.
  4. Показаните на този уебсайт продуктови данни, материали и съдържание са предназначени за клиенти на територията на [Европейския съюз]. Не гарантираме, че информацията, материалите и съдържанието на този уебсайт са подходящи или достъпни за ползване на други места.
  5. Ако сте жител на държава от Европейския съюз, настоящите Условия за ползване и използването на уебсайта от ваша страна са подчинени на законите на държавата, в която пребивавате. Използвайки този уебсайт, вие приемате изключителната юрисдикция на съдилищата на тази държава в случай на спор.
  6. Ако сте жител на друга държава, настоящите Условия за ползване и използването на уебсайта от ваша страна са подчинени на законите на Швейцария. Използвайки този уебсайт, вие приемате изключителната юрисдикция на нейните съдилищата в случай на спор.
  7. Официалният език на настоящите Условия за ползване е български. Ако е наличен превод, той е предоставен единствено за ваше удобство. Можете да запазите настоящите Условия за ползване, като ги отпечатате за архива си.
 1. Как да се свържете с нас
  1. Ако имате въпроси относно настоящите Условия за ползване или проблеми с този уебсайт или ако бихте желали да представите отзивите си за него, не се колебайте да се свържете с нас по някой от следните начини:
  2. по електронна поща на адрес: [stela.ivanova@cchellenic.com];
   по телефона на номер: [0 800 12345] между 09:00 и 17:00 ч.
   като ни пишете на адрес: ул. "Рачо П. Казанджията" № 8, гр. София, 1766. София, България.
 1. Актуализации
  1. Настоящите Условия за ползване са актуализирани за последен път на [31 май 2011 г].